Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skoletilbud til elever med ASF og skolevægring

Målgruppe

Tilbuddet er til elever der har behov for specialpædagogisk bistand i udløst af udfordringer inden for autismespektret. Det henvender sig til elever med mistanke om eller diagnose inden for autismespektret, der samtidig er endt i skolevægring.  

Klassen

Eleverne er tilknyttet klassen i en gruppeordning, hvor der undervises efter specialundervisningslovgivningen. Der er max 12 elever i klassen. Der undervises efter autismespecifikke metoder. Der er en normering på 2 lærerstillinger og 1 pædagogstilling til klassen. 

Lokalet har egen indgang og klasselokalet indrettes med fællesareal samt med individuelle og mere afskærmede pladser. 

Skema

Hver dag har samme faste struktur og alle lektioner følger samme struktur. Klassen har et skema det følger, men der kan være individuelt tilpasset indhold. Derudover kan undervisningstiden tilpasses den enkelte elev. Dette kan være nedsat undervisningstid, sammensætning af fag og i visse tilfælde onlineundervisning leveret af klassens lærer/pædagog. 

De almene klasser

Det er også muligt at følge undervisning i en almen klasse i udvalgte fag i aftale perioder, såfremt en elev ønsker det. Eleven støttes i den almene klasse, og der samarbejdes mellem almenklasse og ASF-klasse. 

Folkeskolens prøver

Eleverne går til prøver, med mulighed for særlige vilkår.

Autismetilpasset undervisningsmetoder:

 

Vi definerer vores børnesyn med flg. grundteser:

 • Alle børn gør altid det bedste de kan.

 • Alle børn har sociale behov og vil imødekommes, ses og forstås. 

 • Alle børn har brug for at være noget af værdi for fællesskabet.

 • Alle børn har ressourcer og skal understøttes i at blive så dygtige, de kan.

Faglighed 

 • Personalet besidder specialiseret viden inden for autisme, angstproblematikker, skolevægring og specialundervisning.

 • Personalet modtager løbende supervision og sparring, både internt og eksternt.

 

 

 • Tilbuddet har fokus på tydelig og konkret formidling, hvor indholdet præsenteres i mindre dele

 • Vekselvirkning mellem fælles og individuel undervisning

 • Støttende mentalisering gennem selv-snak og positiv adfærdsstøtte 

 • En høj fleksibilitet med fokus på det, der virker 

 • Fokus på det, der motiverer eleven og skaber mening

 • Overskuelig indretning af klasselokale med faste arbejdspladser, visuelle virkemidler, tavler til at skabe overblik m.m.

 • Støtte til regulering af sanser, opmærksomhed og følelser blandt andet gennem reducerede valgmuligheder, bevægelser og pauser samt visuelle skalaer

 • Brug af time-timer og andre stilladserende hjælpemidler

 • Der undervises i social læring i og uden for klassen

 • Bruger skabeloner i undervisningen til at skabe overblik og hjælp til planlægning og organisering af opgaver

Samarbejde

 • Personalet samarbejder tæt og struktureret

 • Personalet planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen

 • Der laves individuelle handleplaner i samarbejde med hjemmet

Pædagogisk miljøterapi

Der skabes et pædagogisk miljø, der understøtter elevernes mulighed for f.eks. at udvikle selvværd, få mestringsstrategier eller håndtere angst. 

Der anvendes pædagogiske og behandlingsrettede aktiviteter, der understøtter regulerings- og træningsbehov hos den enkelte elev. Dette er tænkt ind i den daglige undervisning og i de pædagogiske aktiviteter. 

Tværkommunalt samarbejde og kompetenceudvikling

Elverhøj søger at samle en så bred indsats omkring børnene, som muligt. Dette fordi erfaringen siger at den mest sammenhængende indsats, giver de bedste resultater. Derfor prioriterer vi at samarbejde på tværs af de indsatser, der er omkring det enkelte barn både internt i kommunen, sektorer og eksterne. 

Der samarbejdes således fast med pædagoisk psykologisk rådgivning
Der samarbejdes med socialafdeling, familiehuset, ergoterapeuter m.m. såfremt der er behov
Af eksterne kan nævnes børnepsyk, VISO, praktikpladser, ekstern behandling m.m.

Personale


Sonny Kraack, specialpædagogisk medarbejder og koordinator

Mail: sonnk@nyborg.dk eller telefon 23815805